Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

EK-2 Soru Formu 5 Yılda Bir Kez Güncellenir

Soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır ve Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yıllık faaliyet raporuna bağlanır.

Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

5 Yılda Bir Ön İzleme Faaliyetine Tabi Olma

Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bazı koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden ön izleme yapılır.

Sertifika sahibinden bazı belgelerin ibraz edilmesi istenir.

Sonradan Kontrole Tabi Olma

Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.