Mevzuat Duyuruları

OKSB ve YYS Başvuruları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında; cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmasının OKSB ve YYS başvurularında dikkate alınmama için gerekçe teşkil etmediği belirtilmiştir. 

"Gerek Gümrük Yönetmeliğinin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde, gerekse Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c ), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kesinleşmiş gümrük cezalarına dair hükümler bu cezalardan doğan kamu alacaklarına ilişkin değil bu cezaların oluşmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerine ilişkin hükümlerdir. Dolayısıyla bu cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmış olması bu cezaların onaylanmış kişi statü belgesi ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında dikkate alınmaması için sebep teşkil etmemektedir. " 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Açıklama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında imza sirküleri kaldırıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Basitleştirme izni başvuruları geçici depolama yeri açıp işletme izni başvuruları ve yatırım izni başvurularında imza sirküleri aranmayacak; gümrük müşavirlerinin derneklerine bildirdikleri bilgi ve belgelerle ilgili olan değişiklikler içerisinde imza sirküleri yer almayacak.

6 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

5 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

3 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikle Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusunda imza sirküleri aranmayacak.

4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Kapsamlı teminat izin başvurularında, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvurularında imza sirküleri kaldırılmış; Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme İzni Başvuru Formunda yer alan ekli belgelerden de imza sirküleri çıkarılmıştır.

1 seri nolu Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Taşıt onay belgesi başvurusunda dilekçe ekinde yer alan belgelerden İmza sirküleri kaldırıldı.

2 seri nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna ek belgelerden İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği kaldırıldı.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerden, ön izin başvurusu sırasında İmza sirküleri aranmayacak.

 

–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)


İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İzinli Alıcı Sevk İşlemleri”  konulu ekli yazıyı yayımladı.


Buna göre izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacak. Bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli, "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge eki  kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan "Yönetmeliğin 117’nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler" başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerekmekte olduğu bildirildi. Söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerekmekte.


Gümrükler Genel Müdürlüğü izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamelerinin muayene ve hat işlemlerine ilişkin Genelge yayımladı.

Genelgede kağıtsız ihracat uygulamasıyla birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesinin mümkün hale geldiği ve nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği ve akabinde yurtdışına sevk edilebileceği belirtilmektedir.


Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;


BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen halihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsamakta olup Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Öm. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 


Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler İçin BİLGE Sisteminde Düzenleme.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısı. Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasında  BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesi düzenlemesinin, doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesi için BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır. Pilot uygulama 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.


YYS sahibi firmalar, TAREKS risk analizine daha az yönlendirilecek.

Derneğimizin; 2020-4 sayılı TSE denetimler konulu dilekçemizde yer verdiğimiz önerinin, kabulunu sağlayan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.11.2020 tarih ve 24545304-553.02 sayılı yazıda, TAREKS sistemi üzerinden yapılan başvurularda, firmanın YYS sertifikasına haiz olması halinde, sertifika sahibi olmayan firmalara kıyasla, risk analizinde ayrıcalıklı uygulamalar sağlanmaktadır denilmektedir.

http://www.yysd.org.tr/upload/media_center/dokuman_1605538795.pdf 


Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Ekli yazıda işletmelerin sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabildikleri bu nedenle YYS ve OKSB Başvuruları sırasında elektronik sanayi sicil belgelerinin yazı ekindeki kılavuzda belirtildiği şekilde QR kod doğrulaması yoluyla kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazı için pdf doküman 


YYS elektronik kılavuz

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren kağıt ortamda YYS başvurusu kabul edilmeyecek ve başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.
Konuya ilişkin 2020-17 sayılı Genelge kapsamında YYS Elektronik Kılavuzu yayımlanmıştır.

YYS Elektronik Kılavuzu görüntülemek için tıklayınız.


YYS Başvurularında

Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS başvurularında aranan "İmalatçı Bildirim Formu"na ilişkin bir yazı yayımladı.
Yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle  21.02.2020'de yapılan değişiklik doğrultusunda;
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, YYS  kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin  Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği,
Sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelgede; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin hazırlanan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği bildirildi.

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kağıt ortamında da Gerçekleştirilebileceği ancak bu tarihten sonra sertifika başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.

2020/17 sayılı Genelge için tıklayınız.

YYS E-Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu

İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu yayımlanmıştır.

https://ticaret.gov.tr/data/5efb39d713b876a6184136ce/%C4%B0zinli%20Al%C4%B1c%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf


Coronavirüs Tedbirleri - Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

Gümrükler Genel Müdürlüğünden yayımlanan yazıda yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiğine ilişkin yazı yayımlandı.


Yetkilendirmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot Uygulaması

İthalatta yerinde gümrükleme pilot uygulamasının Yalova Gümrüğünde başlanması hakkındaki yazı yayımlandı.

İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot  Uygulaması


Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri

Gümrük Yönetmeliği değişikliklerine ait bilgilendirme sirküleri eklidir.İlgili sirküleri indirmek için tıklayın.


Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi

Yıllık faaliyet raporları düzenlendikten sonra cezai bir durum söz konusu ise ilgili Gümrük İdaresine bildirimde bulunulması gerektiğine dair Genelge yayımlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuruları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi başvurularda talep edilen izne göre belgeler belirlenmiştir.


Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs tedbirleri kapsamında; başvuru sahiplerinin ön inceleme faaliyetleri, yerinde inceleme faaliyetleri, değişiklik bildirimleri, götürü teminatı ibrazı, yıllık faaliyet raporu gibi konulara ilişkin süreleri yükümlülükleri doğuran olayların 19/03/2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik


Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmalar

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için muayene türü, beyanname tescilinin ardından 20 dakikalık bekleme süresinin ardından yükümlüye bildirildiği ve 20 dakikalık bekleme süresinde olan ithalat ve antrepo beyannamelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce, BİLGE → Detaylı beyan → TCGB Memur İşlemleri → Açık Beyannameler → İthalat Beyannameleri kısmından görüntülenmesi ve bu süre içerisinde gerekli görülmesi halinde hattının değiştirilebilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmaların dikkatine!


Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde Olan Değişikliklere Ait Özetler

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği'nde olan değişikliklere ait özet bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız. 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Gerçekleştirilen Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu ve Ticaret Bakanlığı Açıklama Notları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ve Ticaret Bakanlığı açıklama notları ektedir.

Karşılaştırma Tablosu

GİK Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Soru, Görüş ve Öneri Formu

Bakanlık web sitesi üzerinden, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılmasını düşündüğünüz soru görüş ve önerilerinize ait öneri formunu hayata geçirilmiştir.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/gik-yonetmeligi-soru-gorus-ve-oneri-formu/soru-gorus-ve-oneri-formu 


Bölge Müdürlüklerine İbraz Edilen Yıllık Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında yer alan beyanname adetleri ile KDS sistemi beyanname adetlerindeki tutarsızlık hakkında ekli yazı yayımlanmıştır.


Asgari Ücret Tarifesinde İndirim.!

Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.


Kapanmış beyannamelerde düzeltme

Kapanmış beyannamelerde düzeltme (Gümrük Kanunun 73/2.Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 121/4.-Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinin 161/A maddeleri istinaden yapılan başvurularda )


Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazıda Bölge Müdürlüklerine ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelendiği, raporlarda kayıtlı beyanname sayıları ile KDS sorgusu neticesinde elde edilen beyanname sayılarında eksiklik ve/veya fazlalık olduğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkındaki yazımız ektedir.