Mevzuat Duyuruları

YYSD Mevzuat -Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni

 Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi konulu 2024/8 sayılı Genelge yayımlandı

Kaynak: BUGÜMDER

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (11/1/2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” nin bulunduğu 2024/8 sayılı Genelge yayımlandı.

YYS ile ilgili eklemeler aşağıdaki gibidir.

 

9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri 

Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar:

Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

Antrepo Dışında Münferiden Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Ayrıca elleçleme faaliyetinin Gümrük Yönetmeliğinin 334/4 maddesi kapsamında savunma sanayi ve havacılık sektörüne kullanılan eşyaya ilişkin olması ve söz konusu eşya sahibinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması halinde, haklı gerekçelerin bulunması koşuluyla, 6 aylık toplam süreye ilave olarak elleçleme izninin verildiği Bölge Müdürlüğünce 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Ortak Hükümler:

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılacak serbest dolaşımda olmayan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergileri kadar teminat, denetleyici gümrük müdürlüğünce eşya sahibinden istenir. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına haiz eşya sahibinin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca verilmiş olan götürü teminatı da kullanılabilir.

İlgili mevzuat için tıklayınız


Yeni Ek-2 Elektronik Soru Formu Sürümde (v3.3.2)

- 1.FİRMA BİLGİLERİ kısmında yer alan 1.9 sorusunda, firma kendi tesislerine ilişkin bilgilerde belirtilecek olan her bir tesis için "Tesiste C Tipi Antrepo Var Mı?" kısımlı alan eklenmiş,

- 4.ARŞİV SİSTEMİ kısmında yer alan  "B. Arşiv İçin Dışarıdan Hizmet Alınması" başlığı altında yer alan "Arşiv için dışarıdan hizmet alınmamaktadır." seçeneği işaretlendiğinde firmanın 4.4 sorusunu cevaplama zorulunluluğunu kaldıracak düzenlemeler yapılmış,

- Kapalı olması gerekirken çeşitli durumlarda kapanmayan kimi soruların doğru bir şekilde kapanması sağlanmış,

- Yazılı Usul Belgesi, Paragraf/Madde No, Sayfa No belirtimleri yapılamayan sorularda düzeltmeler gerçekleştirilmiş,

- 13.Bölüm kapsamında belirtilecek olan tesisler "İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Talepler" alanından çıkarılmış,

- Soruların "Uygulanamaz" seçenekleri tekrar gözden geçirilmiş,

- 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca izinli gönderici yetkisine ilişkin yetki talep kutuları ve açıklamalar kaldırılmış,

- Birtakım etkileşimli form iyileştirmeleri ve hata giderimleri yapılmış,

- Soruların sayısı, içeriği, başlığı veya sıralaması değişmemiş,

- Herhangi bir soru çıkarılmamıştır.

 

Daha önce V3.3.1 sürümü soru formunu dolduran fakat başvurularını henüz sunmamış olanların, mevcut yanıtlarını kopyala-yapıştır yöntemi ile yeni sürüm formdaki aynı başlık, isim ve sıradaki alanlara aktarmaları mümkündür.

 

Bu çerçevede, 05.04.2024 tarihi sonrasında yapılacak yeni YYS başvuruları ekinde V3.3.2 sürümü soru formunun yer alması gerekmekte olup, V3.3.1 ya da daha eski sürümdeki soru formları kabul edilmeyecektir. Söz konusu tarihten önce sunulmuş YYS başvuruları ekinde yer alan V3.3.1 soru formları kabul edilecek olup anılan başvurular için yeni versiyon soru formu sunulmasına gerek yoktur.


YYS- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-52856264-106.03 sayılı yazısı

 

Sertifika sahibi firmaların yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında yetkili yargı mercii tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde tesis edilecek işlem konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, anılan kişiler hakkında yürütülen kovuşturma sürecinin sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde Yönetmeliğin 154üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen sertifikanın askıya alınması işleminin sonlandırılması hususunda yazı ektedir.

İlgili mevzuat için tıklayınız.


Sirküler (Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hakkında yazı yayımlandı.)

08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ve diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrük idarelerinden yapılan işlemlerinde Gümrük Kanunda belirtilen süreler belirli işlemler ( özet beyan sonrası beyanname verilmesi, işlemlerin bitirilmesi, menşe şahadetnamesi sonradan ibrazı, itirazlar, uzlaşma vb.), açısından 31.07.2023'e kadar işlemeyecek.

 

Geçici ithalat rejimi ,gümrük kontrolü altında işleme rejimi,  gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime ilişkin süreler de 31.07.2023 tarihine kadar işlemeyecek.

 

YYS ve OKS kapsamında, adı geçen 10 ilde bulunan yükümlüler ile sınırlı olmak üzere, gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülükler için belirlenen süreler 31.07.2023'e kadar uygulanmayacak.

 

İlgili Mevzuata Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Ekleyecekleri Belgelerle ilgili yazı yayımlandı

Açıklama
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 114 /3 maddesi Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmişti. Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü bir yazı yayımladı.
“(3)Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”
Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak;
- Beyannamenin 44 nolu kutusunda Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili belgeler her durumda beyan edilecek,
- İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler taranarak beyannameye eklenecek,
- İhracat ve antrepo rejimleri haricindeki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 nolu kutuda beyan edilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilecek,
- Tüm rejimler itibarıyla, beyannamenin 44 nolu kutuda beyan edilen söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmayacaktır.


2018/11 sayılı Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelge'ye aşağıdaki madde eklendi.

2018/11 sayılı Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) konulu Genelge'ye aşağıdaki madde eklendi.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi ve 30.05.2009 tarihli ve 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1)-(Hariçte İşleme-Geçici İhracat) üçüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca rapor düzenlemeye yetkili sivil havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşların Bakanlığımıza yapacağı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça uygun görülen firmalar tarafından, 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni(Ticari Tamir Amaçlı) yerine 1095 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) adlı belge gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.


YYS Belgesine Öncelikli Muayene

BİLGE Sisteminde yapılan sistemsel düzenleme ile YYS firmalarının sarı ve kırmızı hatta işlem gören beyannamelerinin gümrük işlemleri artık öncelikli olarak tamamlanabilecek.
 
Konuya ilişkin olarak BİLGE Sisteminde 2 no'lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no'lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır.


17.06.2022 tarihi itibarıyla Aktaş Gümrük Müdürlüğü’nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlat


Tahlile tabi dökme eşya ithalinde YYS ve OKS 42/A firmalarının işlemleri

GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP’lerden dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkûr işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin kırmızı hatta sevk edilmemesi sağlanmıştır.


Gümrükler Genel Müdürlüğü ön izleme ve yerinde izlemeler hakkında yazı yayımladı.

Ön izleme süreçleri: Başvuru evraklarının sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 60 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 1. Ayın sonundan itibaren 15 iş günü içinde başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Yerinde izleme süreçleri: EK-2 soru formunun, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru gerçekleştirmesi gerekmektedir. 


Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından bölgelerinde yer alan YYS sahibi firmalara 'YYS İzleme Başvuruları' konulu yazı gönderilmiştir.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından bölgelerinde yer alan YYS sahibi firmalara 'YYS İzleme Başvuruları' konulu yazı gönderilmiştir.

İlgili yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına istinaden; YYS sahibi firmaların 5 yılda bir gerçekleştirdiği yerinde izleme ve inceleme faaliyetleri kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru Sistemi (YYEBS) üzerinden başvuru yapılacağı ancak sistem kullanılmadan Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilen başvurularında kabul edileceğini bildirmiştir.

 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Açıklama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

  1. a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,
  2. b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;

1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.

2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

  1. d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,
  2. e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir.


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)- İzinli Gönderici İşlemleri


Açıklama


Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yayımlandı.


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)


Tebliğ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.


Eylül ayında Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde yer alan ‘İzinli Gönderici’ uygulaması Gümrük Yönetmeliği’nin Transit Rejimi’ne ilişkin uygulanacak basitleştirmeler içerisine alınmıştı.
Böylelikle lojistik firmalarının "İzinli Gönderici" olabilmek için YYS olma şartı kaldırılmış daha hafif şartlar ile "İzinli Gönderici Statüsü" alabilmeleri amaçlanmıştı.


2021/8 sayılı Kolay İhracat Noktaları konulu Genelge ile; nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği, söz konusu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebileceği düzenlenmişti.


Tebliğ'e göre İzinli gönderici yetkisi için ön başvurular bölge müdürlüğüne, asıl başvuru ise Genel Müdürlüğe yapılacak.


Yetki alınması için gerekli şartlar:


Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olması,
Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması,
Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olması veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması,(YYS sahipleri için dörtte bir nispetinde)
Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olması,
Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olunması,
Kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik programını kullanıyor olması,
Yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu görüşle rapora bağlanmış olması,(YYS sahipleri hariç)
Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması,(YYS sahipleri hariç)
Rejimin gözetim altında tutulabilmesi ve kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek olması.


İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri Genelgesi

İzinli gönderici kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinin sınır gümrük idaresindeki işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 2021/28 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelgede İzinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı ihracat eşyası bulunması halinde bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu nedenle zaman kaybı yaşandığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere, bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin bulunması halinde, tüm transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin tek seferde tamamlanarak aracın gümrüklü sahadan çıkışının gerçekleştirilmesi ve ilgili ihracat beyannamelerinin eksiksiz bir şekilde kapanması için, ilgili aracın plaka bilgileri ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin önceden bildirilmesine imkân sağlayacak bir web servis oluşturulduğu belirtilmiştir.


Gümrük Yönetmeliğinin transit ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğe Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebileceğine ilişkin yeni bir madde eklendi. (Yürürlük 01.01.2022)

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Mevcut yetki sahipleri, Gümrük Yönetmeliği uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacak.

 

 

 


2021/20 Sayılı Genelge - Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS ve OKS belge sahibi firmaların “eksik belgeyle beyan” usulüne ilişkin Gümrük Kanunu 234. Maddesinin tatbikinde yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla 2021/20 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/20 Sayılı “Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler” Genelgesini yayımladı.

Genelgede, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin tatbiki noktasında nasıl işlem yapılacağı örnekleriyle açıklandı.

1- Eksik belge tamamlama formu ile belgelerin tamamlandığının bildirilmesi

Eksik belge tamamlama formu süresi içerisinde verilerek belgelerin usulüne uygun ve beyannamede belirtilen eksik belgeyle uyumlu olduğunun anlaşılması halinde herhangi bir cezai işleme yer bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin ibrazı istendiğinde (yeşil hat beyannameleri) ibraz edilemediği veya ibraz edilen belgelerin ilk beyannamede belirtilen belgeyle uyumlu olmadığı veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması halinde belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

2- Süresi içerisinde yükümlünün belgeleri tamamlayamayacağını bildirmesi

Süresi içerisinde yükümlünün eksik belgeleri tamamlayamayacağını beyan ettiği durumda ise yükümlü ilk beyanını beyannamede değişiklik gerektirecek şekilde tamamlamış olacaktır. Beyanın nihai olarak oluştuğu an itibarıyla beyan edilen belgeler ile ibraz edilen belgeler arasında bir farklılık bulunmadığından Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer bulunmamaktadır. Bu şekilde bir beyan bulunması halinde, belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir.

3- Belgelerin tamamlanması için öngörülen sürenin dolması

Eksik belgelerin tamamlanması için verilen sürenin dolması ancak yükümlünün eksik belge tamamlama formunu ve eksik belgeleri ibraz etmediği durumda yükümlünün ilk beyanını olduğu şekliyle koruduğu ancak ilgili belgelere sahip olmadığı kabul edilmelidir. Zira yükümlü kendisine tanınan süre içerisinde herhangi bir işlem yapmadığından beyan ilk verildiği haliyle tamamlanmış olacaktır. Bu sürenin dışında verilen eksik belge tamamlama formunun veya ibraz edilen belgenin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Örnekler ve Genelge için tıklayınız.


OKSB ve YYS Başvuruları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında; cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmasının OKSB ve YYS başvurularında dikkate alınmama için gerekçe teşkil etmediği belirtilmiştir. 

"Gerek Gümrük Yönetmeliğinin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde, gerekse Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c ), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kesinleşmiş gümrük cezalarına dair hükümler bu cezalardan doğan kamu alacaklarına ilişkin değil bu cezaların oluşmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerine ilişkin hükümlerdir. Dolayısıyla bu cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmış olması bu cezaların onaylanmış kişi statü belgesi ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında dikkate alınmaması için sebep teşkil etmemektedir. " 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

Açıklama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.

1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında imza sirküleri kaldırıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Basitleştirme izni başvuruları geçici depolama yeri açıp işletme izni başvuruları ve yatırım izni başvurularında imza sirküleri aranmayacak; gümrük müşavirlerinin derneklerine bildirdikleri bilgi ve belgelerle ilgili olan değişiklikler içerisinde imza sirküleri yer almayacak.

6 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

5 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.

3 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikle Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusunda imza sirküleri aranmayacak.

4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Kapsamlı teminat izin başvurularında, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvurularında imza sirküleri kaldırılmış; Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme İzni Başvuru Formunda yer alan ekli belgelerden de imza sirküleri çıkarılmıştır.

1 seri nolu Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Taşıt onay belgesi başvurusunda dilekçe ekinde yer alan belgelerden İmza sirküleri kaldırıldı.

2 seri nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna ek belgelerden İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği kaldırıldı.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerden, ön izin başvurusu sırasında İmza sirküleri aranmayacak.

 

–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)


İzinli Alıcı Sevk İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İzinli Alıcı Sevk İşlemleri”  konulu ekli yazıyı yayımladı.


Buna göre izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacak. Bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli, "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge eki  kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan "Yönetmeliğin 117’nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler" başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerekmekte olduğu bildirildi. Söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerekmekte.


Gümrükler Genel Müdürlüğü izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamelerinin muayene ve hat işlemlerine ilişkin Genelge yayımladı.

Genelgede kağıtsız ihracat uygulamasıyla birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesinin mümkün hale geldiği ve nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği ve akabinde yurtdışına sevk edilebileceği belirtilmektedir.


Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;


BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen halihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsamakta olup Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Öm. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 


Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler İçin BİLGE Sisteminde Düzenleme.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısı. Kağıtsız ihracat beyanname uygulamasında  BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesi düzenlemesinin, doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesi için BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır. Pilot uygulama 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.


YYS sahibi firmalar, TAREKS risk analizine daha az yönlendirilecek.

Derneğimizin; 2020-4 sayılı TSE denetimler konulu dilekçemizde yer verdiğimiz önerinin, kabulunu sağlayan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.11.2020 tarih ve 24545304-553.02 sayılı yazıda, TAREKS sistemi üzerinden yapılan başvurularda, firmanın YYS sertifikasına haiz olması halinde, sertifika sahibi olmayan firmalara kıyasla, risk analizinde ayrıcalıklı uygulamalar sağlanmaktadır denilmektedir.

http://www.yysd.org.tr/upload/media_center/dokuman_1605538795.pdf 


Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Ekli yazıda işletmelerin sanayi siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik ortamda belgelerini alabildikleri bu nedenle YYS ve OKSB Başvuruları sırasında elektronik sanayi sicil belgelerinin yazı ekindeki kılavuzda belirtildiği şekilde QR kod doğrulaması yoluyla kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazı için pdf doküman 


YYS elektronik kılavuz

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren kağıt ortamda YYS başvurusu kabul edilmeyecek ve başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.
Konuya ilişkin 2020-17 sayılı Genelge kapsamında YYS Elektronik Kılavuzu yayımlanmıştır.

YYS Elektronik Kılavuzu görüntülemek için tıklayınız.


YYS Başvurularında

Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS başvurularında aranan "İmalatçı Bildirim Formu"na ilişkin bir yazı yayımladı.
Yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle  21.02.2020'de yapılan değişiklik doğrultusunda;
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, YYS  kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin  Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği,
Sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelgede; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin hazırlanan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği bildirildi.

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kağıt ortamında da Gerçekleştirilebileceği ancak bu tarihten sonra sertifika başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.

2020/17 sayılı Genelge için tıklayınız.

YYS E-Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu

İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu yayımlanmıştır.

https://ticaret.gov.tr/data/5efb39d713b876a6184136ce/%C4%B0zinli%20Al%C4%B1c%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf


Coronavirüs Tedbirleri - Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

Gümrükler Genel Müdürlüğünden yayımlanan yazıda yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiğine ilişkin yazı yayımlandı.


Yetkilendirmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot Uygulaması

İthalatta yerinde gümrükleme pilot uygulamasının Yalova Gümrüğünde başlanması hakkındaki yazı yayımlandı.

İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot  Uygulaması


Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri

Gümrük Yönetmeliği değişikliklerine ait bilgilendirme sirküleri eklidir.İlgili sirküleri indirmek için tıklayın.


Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi

Yıllık faaliyet raporları düzenlendikten sonra cezai bir durum söz konusu ise ilgili Gümrük İdaresine bildirimde bulunulması gerektiğine dair Genelge yayımlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuruları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi başvurularda talep edilen izne göre belgeler belirlenmiştir.


Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs tedbirleri kapsamında; başvuru sahiplerinin ön inceleme faaliyetleri, yerinde inceleme faaliyetleri, değişiklik bildirimleri, götürü teminatı ibrazı, yıllık faaliyet raporu gibi konulara ilişkin süreleri yükümlülükleri doğuran olayların 19/03/2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik


Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmalar

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için muayene türü, beyanname tescilinin ardından 20 dakikalık bekleme süresinin ardından yükümlüye bildirildiği ve 20 dakikalık bekleme süresinde olan ithalat ve antrepo beyannamelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce, BİLGE → Detaylı beyan → TCGB Memur İşlemleri → Açık Beyannameler → İthalat Beyannameleri kısmından görüntülenmesi ve bu süre içerisinde gerekli görülmesi halinde hattının değiştirilebilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmaların dikkatine!


Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde Olan Değişikliklere Ait Özetler

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği'nde olan değişikliklere ait özet bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız. 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Gerçekleştirilen Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu ve Ticaret Bakanlığı Açıklama Notları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ve Ticaret Bakanlığı açıklama notları ektedir.

Karşılaştırma Tablosu

GİK Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Soru, Görüş ve Öneri Formu

Bakanlık web sitesi üzerinden, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılmasını düşündüğünüz soru görüş ve önerilerinize ait öneri formunu hayata geçirilmiştir.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/gik-yonetmeligi-soru-gorus-ve-oneri-formu/soru-gorus-ve-oneri-formu 


Bölge Müdürlüklerine İbraz Edilen Yıllık Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında yer alan beyanname adetleri ile KDS sistemi beyanname adetlerindeki tutarsızlık hakkında ekli yazı yayımlanmıştır.


Asgari Ücret Tarifesinde İndirim.!

Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.


Kapanmış beyannamelerde düzeltme

Kapanmış beyannamelerde düzeltme (Gümrük Kanunun 73/2.Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 121/4.-Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinin 161/A maddeleri istinaden yapılan başvurularda )


Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazıda Bölge Müdürlüklerine ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelendiği, raporlarda kayıtlı beyanname sayıları ile KDS sorgusu neticesinde elde edilen beyanname sayılarında eksiklik ve/veya fazlalık olduğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkındaki yazımız ektedir.