YYS-I veya YYS-II taleplerinde hangi belgelerin ibrazı gerekir?

Hâlihazırda YYS sertifikası bulunan firmaların ek statülere başvuru yapmak istemeleri halinde, aşağıda sayılan belgeler ile dilekçe aracılığıyla ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

  1. Aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

i. Sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu
ii. Sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak ekspertiz raporu
iii. Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir rapor

  1. Performans koşulu dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat üzerinden sağlanıyorsa Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu aslı.
  2. Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınan yazı aslı.

YYS başvurusu sırasında YYS-I veya YYS-II statüsü de talep eden firmalar ise YYS için gereken belgelere ek olarak yukarıda sayılan belgeleri ibraz eder.