Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Açıklama

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

  1. a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,
  2. b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;

1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.

2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

  1. d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,
  2. e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir.