Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)- İzinli Gönderici İşlemleri


Açıklama


Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yayımlandı.


Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)


Tebliğ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.


Eylül ayında Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde yer alan ‘İzinli Gönderici’ uygulaması Gümrük Yönetmeliği’nin Transit Rejimi’ne ilişkin uygulanacak basitleştirmeler içerisine alınmıştı.
Böylelikle lojistik firmalarının "İzinli Gönderici" olabilmek için YYS olma şartı kaldırılmış daha hafif şartlar ile "İzinli Gönderici Statüsü" alabilmeleri amaçlanmıştı.


2021/8 sayılı Kolay İhracat Noktaları konulu Genelge ile; nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebileceği, söz konusu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebileceği düzenlenmişti.


Tebliğ'e göre İzinli gönderici yetkisi için ön başvurular bölge müdürlüğüne, asıl başvuru ise Genel Müdürlüğe yapılacak.


Yetki alınması için gerekli şartlar:


Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış olması şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme iznine sahip olması,
Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında başvuru formunda belirtilen suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmaması,
Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi olması veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması,(YYS sahipleri için dörtte bir nispetinde)
Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir tesise sahip olması,
Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olunması,
Kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik programını kullanıyor olması,
Yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu görüşle rapora bağlanmış olması,(YYS sahipleri hariç)
Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması,(YYS sahipleri hariç)
Rejimin gözetim altında tutulabilmesi ve kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesiste gümrük hizmeti verilmesinin gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek olması.