Mevzuat Duyuruları

YYS elektronik kılavuz

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren kağıt ortamda YYS başvurusu kabul edilmeyecek ve başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.
Konuya ilişkin 2020-17 sayılı Genelge kapsamında YYS Elektronik Kılavuzu yayımlanmıştır.

YYS Elektronik Kılavuzu görüntülemek için tıklayınız.


YYS Başvurularında

Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS başvurularında aranan "İmalatçı Bildirim Formu"na ilişkin bir yazı yayımladı.
Yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle  21.02.2020'de yapılan değişiklik doğrultusunda;
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, YYS  kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin  Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği,
Sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelgede; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin hazırlanan kılavuza göre yürütülmesi gerektiği bildirildi.

01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemlerinin kağıt ortamında da Gerçekleştirilebileceği ancak bu tarihten sonra sertifika başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtildi.

2020/17 sayılı Genelge için tıklayınız.

YYS E-Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu

İzinli alıcı uygulaması kapsamındaki işlemlere ilişkin 'izinli alıcı işlemleri' kılavuzu yayımlanmıştır.

https://ticaret.gov.tr/data/5efb39d713b876a6184136ce/%C4%B0zinli%20Al%C4%B1c%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf


Coronavirüs Tedbirleri - Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

Gümrükler Genel Müdürlüğünden yayımlanan yazıda yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiğine ilişkin yazı yayımlandı.


Yetkilendirmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot Uygulaması

İthalatta yerinde gümrükleme pilot uygulamasının Yalova Gümrüğünde başlanması hakkındaki yazı yayımlandı.

İthalatta Yerinde Gümrükleme Pilot  Uygulaması


Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri

Gümrük Yönetmeliği değişikliklerine ait bilgilendirme sirküleri eklidir.İlgili sirküleri indirmek için tıklayın.


Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi

Yıllık faaliyet raporları düzenlendikten sonra cezai bir durum söz konusu ise ilgili Gümrük İdaresine bildirimde bulunulması gerektiğine dair Genelge yayımlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuruları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi başvurularda talep edilen izne göre belgeler belirlenmiştir.


Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs tedbirleri kapsamında; başvuru sahiplerinin ön inceleme faaliyetleri, yerinde inceleme faaliyetleri, değişiklik bildirimleri, götürü teminatı ibrazı, yıllık faaliyet raporu gibi konulara ilişkin süreleri yükümlülükleri doğuran olayların 19/03/2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik


Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmalar

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların yeşil hatta işlem gören ithalat ve antrepo beyannameleri için muayene türü, beyanname tescilinin ardından 20 dakikalık bekleme süresinin ardından yükümlüye bildirildiği ve 20 dakikalık bekleme süresinde olan ithalat ve antrepo beyannamelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce, BİLGE → Detaylı beyan → TCGB Memur İşlemleri → Açık Beyannameler → İthalat Beyannameleri kısmından görüntülenmesi ve bu süre içerisinde gerekli görülmesi halinde hattının değiştirilebilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Yeşil Hatta İşlem Gören Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Firmaların dikkatine!


Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde Olan Değişikliklere Ait Özetler

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliği'nde olan değişikliklere ait özet bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız. 


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Gerçekleştirilen Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu ve Ticaret Bakanlığı Açıklama Notları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ve Ticaret Bakanlığı açıklama notları ektedir.

Karşılaştırma Tablosu

GİK Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Soru, Görüş ve Öneri Formu

Bakanlık web sitesi üzerinden, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılmasını düşündüğünüz soru görüş ve önerilerinize ait öneri formunu hayata geçirilmiştir.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/gik-yonetmeligi-soru-gorus-ve-oneri-formu/soru-gorus-ve-oneri-formu 


Bölge Müdürlüklerine İbraz Edilen Yıllık Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında yer alan beyanname adetleri ile KDS sistemi beyanname adetlerindeki tutarsızlık hakkında ekli yazı yayımlanmıştır.


Asgari Ücret Tarifesinde İndirim.!

Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.


Kapanmış beyannamelerde düzeltme

Kapanmış beyannamelerde düzeltme (Gümrük Kanunun 73/2.Maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 121/4.-Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinin 161/A maddeleri istinaden yapılan başvurularda )


Yıllık Faaliyet Raporları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazıda Bölge Müdürlüklerine ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelendiği, raporlarda kayıtlı beyanname sayıları ile KDS sorgusu neticesinde elde edilen beyanname sayılarında eksiklik ve/veya fazlalık olduğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkındaki yazımız ektedir.


Bakanlık Ziyareti