2021/20 Sayılı Genelge - Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü YYS ve OKS belge sahibi firmaların “eksik belgeyle beyan” usulüne ilişkin Gümrük Kanunu 234. Maddesinin tatbikinde yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla 2021/20 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/20 Sayılı “Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler” Genelgesini yayımladı.

Genelgede, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin tatbiki noktasında nasıl işlem yapılacağı örnekleriyle açıklandı.

1- Eksik belge tamamlama formu ile belgelerin tamamlandığının bildirilmesi

Eksik belge tamamlama formu süresi içerisinde verilerek belgelerin usulüne uygun ve beyannamede belirtilen eksik belgeyle uyumlu olduğunun anlaşılması halinde herhangi bir cezai işleme yer bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin ibrazı istendiğinde (yeşil hat beyannameleri) ibraz edilemediği veya ibraz edilen belgelerin ilk beyannamede belirtilen belgeyle uyumlu olmadığı veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması halinde belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

2- Süresi içerisinde yükümlünün belgeleri tamamlayamayacağını bildirmesi

Süresi içerisinde yükümlünün eksik belgeleri tamamlayamayacağını beyan ettiği durumda ise yükümlü ilk beyanını beyannamede değişiklik gerektirecek şekilde tamamlamış olacaktır. Beyanın nihai olarak oluştuğu an itibarıyla beyan edilen belgeler ile ibraz edilen belgeler arasında bir farklılık bulunmadığından Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer bulunmamaktadır. Bu şekilde bir beyan bulunması halinde, belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir.

3- Belgelerin tamamlanması için öngörülen sürenin dolması

Eksik belgelerin tamamlanması için verilen sürenin dolması ancak yükümlünün eksik belge tamamlama formunu ve eksik belgeleri ibraz etmediği durumda yükümlünün ilk beyanını olduğu şekliyle koruduğu ancak ilgili belgelere sahip olmadığı kabul edilmelidir. Zira yükümlü kendisine tanınan süre içerisinde herhangi bir işlem yapmadığından beyan ilk verildiği haliyle tamamlanmış olacaktır. Bu sürenin dışında verilen eksik belge tamamlama formunun veya ibraz edilen belgenin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Örnekler ve Genelge için tıklayınız.